ผ้าป่าเพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

1 min read

“ยิ่งให้ ยิ่งได้ … ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ”สามัคคี เพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

R-U-GO.COM:เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 75 ปี พระราชวัชรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

จึงขอเรียนเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีธรรมโชติ ชั้น 7 อาคารจอดรถ

ผู้บริจาคร่วมบุญดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ดุจได้อุฏฐากพระพุทธองค์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ 02 502-2

345 ต่อ 3896

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours