Seafood from Norway เตรียมรับมือความต้องการความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียในงาน THAIFEX – Anuga Asia 202