เลขาธิการ สทนช.เตรียมสรุปแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี เสนอ กนช.พิจารณาภายในเดือน ต.ค.นี้ หลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อย เชื่อมั่นเป็นแผนแม่บทน้ำ “ถูกที่ถูกเวลา ถูกคน”