สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-ห่วงคนไทยไม่เท่าทันโลกดิจิทัล