มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อ “โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม”   เติมเต็ม ‘เด็กกำพร้า’ ด้วย ‘ครอบครัว’ พร้อมปลูกฝังให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม