มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) สานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร