งานเสวนาและนิทรรศการ “หลายสื่อ หลากเสียง ในโลกเดียวกัน”