กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร