พม.เปิดตัว “การ์ตูนคาแรกเตอร์” ลดความรุนแรงในครอบครัว

R-U-GO.com : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” พร้อมเปิดตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ “ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” เร่งสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทุกช่องทาง

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบเป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 พบว่า ประเภทของการกระทำความรุนแรงอันดับหนึ่งคือ การถูกทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือ การล่วงละเมิดทางเพศ และการทำร้ายทางจิตใจ สอดคล้องกับข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้ www.violence.in.th ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า ในปี 2561 มีการทำร้ายร่างกายเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ การดุด่าดูถูก คิดเป็นร้อยละ 18 และการกล่าววาจา หยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับ คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ด้วยการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกคนภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “HeForShe : ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงฯ

นอกจากนี้ ยังได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นจากบุคคลในครอบครัว” และได้มีการนำผลความคิดเห็นมาจัดประกวด “การ์ตูนคาแรกเตอร์ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” เพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อในการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงฯ และส่งเสริมให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ดี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย สค. มีแผนจะขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติดความรุนแรงฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งการดำเนินงานในระยะต่อไปจะเป็นการสร้างกระแสสังคมเกี่ยวกับการ์ตูนคาแรกเตอร์ “ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นจากบุคคลในครอบครัว” โดยจะนำการ์ตูนคาแรคเตอร์ดังกล่าวไปผลิตเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อในทุกช่องทาง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และยูทูป เป็นต้น รวมทั้งนำไปประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

พลเอกอนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระทรวง พม. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมลงชื่อในเว็บไซต์ http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do เพื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

หากประชาชนพบเห็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง หรือประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง โดย กระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *