กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมมือ ลอรีอัล ประเทศไทย แบ่งปันโอกาส สร้างอาชีพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีไทย หวังสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

R-U-GO.COM:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่ผู้ขาดโอกาสในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty for a Better Life”

เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืนต่อไป

คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า

กรมฯ มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี มีเป้าหมายในการส่งเสริมสถานภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ที่ช่วยในการฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้มีทักษะทางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสร้างรายได้ ด้วยการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นด้วย ผ่าน โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัล กรุ๊ป ในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก โดยบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 2030 “L’Oréal For The Future” ที่มีการทำงานทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเทศไทยเรามีการทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี สร้างความตระหนักรู้ปัญหาด้านสังคม การช่วยเหลือชุมชน และสร้างโอกาสด้านอาชีพ โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนดำเนินงานหลากหลายโครงการ เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมฯ เพื่อสามารถขยายโครงการ Beauty for a Better Life ช่วยให้สตรีและผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยทักษะอาชีพเสริมสวยจากโครงการนี้ สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างผมได้จริง สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ”

โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Beauty for a Better Life เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล โดยมีการดำเนินงานในกว่า 27 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยที่ผ่านมาลอรีอัล ประเทศไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ใน โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life มีระยะเวลาความร่วมมืออยู่ที่ 3 ปี โดยตั้งเป้าให้การอบรมจำนวน 500 คน ซึ่งตลอดความร่วมมือจะมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้สตรีและ ผู้ขาดโอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

 

1. จัดอบรม Train the Trainers เพื่อเสริมทักษะด้วยหลักสูตรของลอรีอัล ให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากหน่วยงานของ สค. ทั้งในด้านทฤษฎี เทคนิคการทำสีใหม่ และทักษะ soft skill เพื่อนำความรู้มาใช้ในการอบรมนักเรียนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

 

2. จัดอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรระยะสั้น (120 ชั่วโมง) ให้แก่ สตรี ผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง 15 – 50 ปี โดยดำเนินการจัดอบรมรุ่นละ 20-24 คน โดยรุ่นที่ 1 เริ่มอบรมเดือนกันยายน 2566 นำร่องที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีเป้าหมายอบรม 500 คน ในระยะเวลา 3 ปี ทั่วประเทศ

ซึ่งตลอดความร่วมมือนี้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จะให้การสนับสนุนในด้านการจัดอบรม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน รวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้าช่วยสอนตลอดหลักสูตรในช่วงแรก เพื่อให้คำแนะนำและดูแลการฝึกอบรมเพื่อให้โครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านมาตรฐานการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม คือ สตรีผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง 15 – 50 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life สามารถติดตามข่าวการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ Website และ Facebook ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *