‘นราธิวาส’ ปลุกแหล่งท่องเที่ยวใหม่   สยบเหตุการณ์ไม่สงบ   วาง 5 แนวทางดันรายได้ชุมชุมเพิ่ม10%

R-U-GO: “นราธิวาส” ปลุกชุมชนเปิดแหล่งท่องใหม่ สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดึงชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) ,  วงศกร ปรมัตถากร (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture)  และอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) เป็นทูตการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping)  วาง 5 แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการท่องเที่ยว   หวังสร้างรายได้ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มขึ้น  10%

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  นราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความประณีตสวยงาม ทว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในอดีตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ธุรกิจการ   ค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวยังไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ   ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว   ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ              จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกระแสการเดินทางท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจจากคนทุกกลุ่มทุกวัย ทางงจังหวัดจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนราธิวาส   1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในการเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย   2 เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม  3 เพื่อสร้างกระแสให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากขึ้น  4 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันจนสามารถยกระดับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

“จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินโครงการชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่ง   เสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวในชุมชน ที่ดึงเอานักท่องเที่ยวจากภายนอกให้เข้าไปเยี่ยมเยือนเลือกซื้อ สินค้าและใช้บริการต่างๆ ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่โดดเด่น โดยยังมีระบบ ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีการแบ่งปัน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ประชาชนในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี แนวทางขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ 5 กระบวนการ ได้แก่   การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ,  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก  ,  การพัฒนาสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยว ,  การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น  และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10”

ด้านนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  ปัจจุบัน สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่และนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงจัด แคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก  เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture)  , การท่องเที่ยว แนวผจญภัย (Adventure) และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส และสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมากขึ้น พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันแก่ชุมชนจนสามารถยกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้

ทั้งนี้ จังหวัดได้ดำเนินการโดยการคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leader) ของ ประชาชน จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นทูตการท่องเที่ยว (Ambassador) ตามรูปแบบการท่องเที่ยว  ได้แก่  ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) , วงศกร ปรมัตถากร (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture)   และ อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) เป็นทูตการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping)

“จังหวัดคาดว่าความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับ ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ อยู่เย็น เป็นสุข ชุมชนใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป”นายไกรวุฒิกล่าว

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดนราธิวาสได้วางไว้ตามโครงการดังกล่าว ได้แก่  บ้านประชานิมิต หมู่ 4  ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน เพื่อสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมดูดาว ณ แดนอธิษฐาน ฤดูกาลท่องเที่ยวสำหรับการดูดาว และดูดาวตก  ,จิบชา นอนภู ดูแสงแรก (ภูต้นเหรียง) กิจกรรมจิบชา นอนภู ดูหมอก ที่ภูต้นเหรียง  ,กิจกรรมเที่ยวสวนทุเรียน ฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมการกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียน และทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม ,ล่องแก่งศรีบรรพต อ.ศรีสาคร  , เยี่ยมชมเหมืองทองโบราณ แหล่งแร่ทองคำ โต๊ะโมะ  และสะพานคอยร้อยปีเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *