กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สู่เป้าหมาย Net-Zero 

R-U-GO.COM: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนาม MoU กับ ซีพี–เมจิ

ขยายผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรี

มุ่งสู่เป้าหมายปี 2565 ปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น บนพื้นที่ 80 ไร่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

สอดรับตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ บริษัท ซีพี–เมจิ จำกัด ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี–เมจิ เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ“ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้  ซีพี-เมจิ มีแผนปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น รวม 80 ไร่ ในพื้นที่ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี การจัดทำแนวกันไฟ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า สร้างเครือข่ายชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขยายผลจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในปี 2564 ที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมากกว่า 70 ไร่ 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานฯ มีพันธกิจสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ให้คงอยู่ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพป่าที่มีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมดูแลรักษาผืนป่าของประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีภาคเอกชน อย่าง ซีพี-เมจิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าด้วยความทุ่มเท

ด้าน นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลต่อทุกชีวิตบนโลก ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นและสร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) สอดรับกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ซีพี-เมจิ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่า และปลูกป่าต้นน้ำ โดยปลูกต้นไม้ไปทั้งหมด 14,000 ต้น บนผืนป่า 70 ไร่ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และในปีนี้ มีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตห้ามล่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรีและสระบุรี รวมทั้งสิ้น 150 ไร่ ภายใต้แผนระยะยาวที่บริษัทฯ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 1,000 ไร่ ในปี 2573.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *