เที่ยวกับ ก.พ.ร. เที่ยวนี้เกินร้อย @ 101: ขอนแก่น

R-U-GO.COM: ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน“โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่”

ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ต่อด้วยการไปเรียนรู้นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ โดยกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach)

ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งเป็นการไปเที่ยวที่ได้มากกว่าเที่ยวแบบเกินร้อย ที่มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นเจ้าภาพทริปคุณภาพในครั้งนี้

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. บอกเล่าในการลงพื้นที่ในครั้งว่า

“สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ”

แว้นซาเล้ง ลอดอุโมงค์ต้นไม้เข้าป่าตามหาพะยูง

ณ ป่าดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่แรกที่ทาง ก.พ.ร. พามาเที่ยวชมและเรียนรู้ วิธีการรักษาผืนป่าของชุมชนแล้วยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับป่าพะยูงผืนใหญ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ด้วยการแว้นซาเล้งรอดอุโมงค์ต้นไม้ ชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเป็นการเที่ยวที่ได้มากกว่าการเที่ยว

ป่าดงทำเลดอนใหญ่ มีพื้นที่ราว 1,200 ไร่ เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช มีไม้มีค่านานาชนิดปี 2551-2555  มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและรวมกลุ่มกันเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และถือเป็นป่าที่มี แพงเกินไป ไม้พะยูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,400 ต้น

จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าทำเลดอนใหญ่ ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและอนุรักษ์ป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีต่อกัน

จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า ทุกเย็น จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเข้าเวรตามป้อมที่พวกเขาสร้างไว้รอบ ๆ ป่า ดงทำเลดอนใหญ่ จำนวน 5 ป้อม ป้อมละ 2 – 3 คน ออกค่าน้ำมันรถม ออกค่าอาหารกันเอง และทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี เพราะป่าชุมชนดงทำเล ดอนใหญ่ เนื้อที่ 1,200 ไร่ แต่มีต้นพะยูง ที่พวกเขาทำทะเบียนไว้ถึง 1,400 ต้น

ต้นพะยูงเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในตลาด จึงมีกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้ เข้ามาพยายามที่จะโค่นต้นพะยูงในป่านี้หลายครั้ง จนพวกเขารู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง ไม้พะยูงในป่าผืนนี้คงจะหมดแน่ นี่คือเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ เพื่อปกป้องไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่น ๆ ในป่าแห่งนี้ ความร่วมแรง ร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้าน รวมถึงความเข้มแข็งของแกนนำกลุ่ม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของพวกเขา ทำให้สามารถรักษาป่าพะยูงผืนสุดท้ายเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม และสิ่งเหล่านี้กำลังถูกส่งต่อไปยังเยาวชนที่จะต้องมารับหน้าที่พิทักษ์ป่าผืนนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาอย่างจริงจัง ทำให้ป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน

จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี รางวัลกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทสม.) ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม.ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

ณ ปัจจุบันป่าดงทำเลดอนใหญ่  กลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์  มีสัตว์ป่า นก หนู ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก งู สัตว์อื่นมากมาย

 มีต้นพะยูง จำนวน 1,400 ต้น ตีตราขึ้นทะเบียนทุกต้น และต้นเล็กต้นน้อยนับหมื่นต้น ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 50-120 เซนติเมตร มูลค่าประเมินมิได้

                                                                                                                   ชมต้นพะยูงอายุหลายร้อยปี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                              ชมต้นมะค่า 8 นาง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                                                                      ชมต้นยางนายักษ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                                                                                               ชมซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

และนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวในแนวเชิงอนุรักษ์ ที่ R-U-GO.COM:อยากแนะนำ

 

รู้จักกลุ่มก่อการดี “ไทยฤทธิ์ (Thai Reach)”  นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต

สถานที่ต่อมา ข้ามฝั่งมาที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเข้าชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต การพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต

จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการ ดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริงในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บทสรุปของการได้มาเที่ยวกับ ก.พ.ร. สองวันหนึ่งคืนของ R-U-GO.COM: ในครั้งนี้คือ…เที่ยวที่ได้มากกว่าเที่ยว

thank a bunch:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *